INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu
 • Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO).
 • Administratorem udostępnianych danych jest:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski.
 • 31-138 Kraków, ul. T. Lenartowicza 14
 • Aby skontaktować się z ADO możecie Państwo skorzystać z e-maila: biuro@tpd.pl oraz tel. 48-12 630 15 45
 • Dane osobowe dotyczące uczestników/klientów Placówek TPD w Krakowie w tym takie dane jak: imię i nazwisko, adres, pesel, telefon, e-mail, dane dotyczące stanu zdrowia, zbierane są w celu realizacji misji i celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a w szczególności zadań związanych z kierunkiem działań poszczególnych placówek.
 • Dane osobowe uczestników/klientów udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące, przyznającym dotacje na określone działania oraz (na podstawie odrębnych przepisów prawnych).
 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług Placówek, a następnie są archiwizowane do czasu, do którego poszczególne Placówki są zobowiązane do przechowywania danych celem umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego organy (na podstawie odrębnych przepisów prawnych).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania w zakresie niezbędnym do wykonywania celów i zadań poszczególnych placówek, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Placówek.
 • W zakresie udostępnianych danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych są dokumentem dostępnym do wglądu oraz podpisu przez osoby zainteresowane współpracą, bezpośrednio na terenie każdej Placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.